Kirjakauppa Gezeliuksen tietosuojaseloste 23.5.2018

 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

 

Kirjakauppa Gezelius (y-tunnus: 1661052-4)

Ari Pelkonen

Mertasillantie 51

15230 Lahti (Hollola)

Puh. 0456765164

Sähköposti: asiakaspalvelu@teologinenkirjakauppa.fi

 

 

2. Rekisteröidyt


Rekisteriin tallennetaan vain yrityksen asiakkaat.


3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

 

Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn sekä arkistointiin mm. tilinpäätöstä varten
  • Markkinointitarkoituksiin, jos asiakas on antanut siihen suostumuksen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

 

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisaäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

 

5. Rekisteröidyn/asiakkaan oikeudet

 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kohdassa 1  olevaan osoitteeseen.


Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

  

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja/tai
  • asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilauslomakkeen kautta.

  

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin yrityksen ulkopuolelle. Luovutamme henkilötietoja logistiikka- ja maksupalvelu-yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi. Näitä ovat Posti, Matkahuolto, pankit ja tilitoimisto sekä verkkokauppa-alustan ylläpitäjä Finqu Oy..

  

8. Käsittelyn kesto / Henkilötietojen säilytysaika

 

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.


9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 


11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.